بی معنی بی تو


سید محمد مهدی حسینی چمانوی

hoseini48.andishvaran.ir


تو را گم می کنم

در این ثانیه و پیدا می کنم در دیگر ثانیه

این چنین لحظه ها را در گذر ثانیه ها

معنا می کنم ، بی معنا بی تو

بیا در کنارم باش ثانیه ای

تا ببینی

گذر لحظه ها را بی معنا بی تو

کجا در جستجوی مفهوم لحظه هائی

که من آن را در ثانیه ، ثانیه ها

معنی می کنم ، بی معنا بی تو

نگاهم را بر نمی دارم

از ساعت طلائی مچی ات

آنگاه چه بی معنی بی تو

نظاره گرم

عبور ثانیه ها را بی ثانیه

کجا دانی که چه دلتنگی ها دارم من

از گذر عقربه های ساعت طلائی ات

که چگونه بی عقربه

می تازند ، زمان را بی زمانه